IMG_3445

onderzoek & advies
op het gebied van erfgoed en landschap

Erfgoed en landschap

Erfgoed en landschap is een breed werkveld. NM werkt vanuit drie aandachtsgebieden: cultuurlandschappen, watererfgoed en groen erfgoed.

Wat doet NM?

NM onderzoekt, schrijft en ontwerpt aan erfgoed en landschap.

Wat doet NM?

NM staat voor Nelleke Manschot. NM onderzoekt, schrijft en ontwerpt aan erfgoed en landschap. Hierbij is elk project uniek en vraagt om maatwerk.

Erfgoed en landschap.

Erfgoed en landschap omvat een breed werkveld. NM werkt vanuit drie aandachtsgebieden: cultuurlandschappen, watererfgoed en groen erfgoed.

Cultuurlandschappen

Het landschap is divers, van open veenweidegebieden in het Groene Hart tot besloten landgoederen in het duingebied. En van de zeventiende-eeuwse grachtengordel in Amsterdam tot kilometerlange middeleeuwse lintbebouwing in de polder. Dat maakt landschap interessant, het omvat zowel stad als platteland, het varieert per gebied, per ontstaanswijze, per tijdsperiode en in welke mate de mens er invloed op heeft uitgeoefend. Het heeft een rijke gelaagdheid, die niet overal even goed zichtbaar en leesbaar is.
NM zet zich in voor een leesbaar landschap. Een evenwichtige balans creëren tussen historische waarden en nieuwe ontwikkelingen. Onderbouwd keuzes maken, spannende combinaties zoeken en streven naar ruimtelijke kwaliteit.

Watererfgoed

NM heeft een passie voor polders. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met haar ‘roots’ in de Lopiker- en Krimpenerwaard. Op verschillende schaalniveaus wordt dan ook gewerkt aan het beleefbaar maken en houden van het polderlandschap, het benutten van dijken, gemalen, molens en ander watererfgoed. Een groot deel van de Nederlandse geschiedenis heeft immers met water te maken en het is onderdeel van onze identiteit. NM draagt graag een steentje bij aan de toekomst van dit typisch Hollandse erfgoed.

Groen erfgoed

Nederland telt ongeveer 1400 groene rijksmonumenten. Deze categorie binnen de erfgoedsector wordt gewaardeerd vanwege de historische groenaanleg en omvat niet alleen tuinen en parken. Ook begraafplaatsen, verdedigingswerken, plantsoenen en oude lanen of bossen op landgoederen en buitenplaatsen vallen hieronder. Maar niet alleen groene rijksmonumenten zijn waardevol. Ook groen erfgoed zonder deze status is van belang. Vanuit de moderne gedachte dat ‘alles erfgoed kan zijn’ (afhankelijk van welke waarde en betekenis de omgeving eraan geeft) onderzoekt NM de ontwikkelingen binnen de sector groen erfgoed.

Onderzoek

Cultuurhistorische inventarisaties, quickscans en verkenningen, landschapsbiografieën en waardestellend onderzoek. Al dan niet als opstap naar beleid en strategie ‘wat is erfgoed en hoe ga je ermee om’.

Omgevingskwaliteit

Het in beeld brengen en het benoemen van waarden van erfgoed in onze leefomgeving, ontwerpen met cultuurhistorie in integrale (water)opgaven, ontwerpend onderzoeken, erfgoed benutten en het ontwikkelen van tools hiervoor.

Communicatie

In woord en beeld, fotografie, infographics, kaartmateriaal, tekstschrijver en redactiewerk. Leidinggeven aan en het organiseren van werkateliers en expertmeetings.

Nelleke Manschot

In 2017 startte Nelleke haar eigen onderneming: Nelleke Manschot, onderzoek & advies op het gebied van erfgoed en landschap. Samen met deskundigen uit andere werkvelden zoals stedebouw, historische geografie, landschapsarchitectuur, journalistiek, rentmeesterij, watermanagement en bouwhistorici werkt ze als zelfstandig erfgoedprofessional aan diverse projecten.