erfgoed en Landschap

Erfgoed en landschap omvat een breed werkveld. NM werkt vanuit drie aandachtsgebieden: cultuurlandschappen, watererfgoed en groen erfgoed.

Cultuurlandschappen
Het landschap is divers, van open veenweidegebieden in het Groene Hart tot besloten landgoederen in het duingebied. En van de zeventiende-eeuwse grachtengordel in Amsterdam tot kilometerlange middeleeuwse lintbebouwing in de polder. Dat maakt landschap interessant, het omvat zowel stad als platteland, het varieert per gebied, per ontstaanswijze, per tijdsperiode en in welke mate de mens er invloed op heeft uitgeoefend. Het heeft een rijke gelaagdheid, die niet overal even goed zichtbaar en leesbaar is.
NM zet zich in voor een leesbaar landschap. Een evenwichtige balans creëren tussen historische waarden en nieuwe ontwikkelingen. Onderbouwd keuzes maken, spannende combinaties zoeken en streven naar ruimtelijke kwaliteit.

Watererfgoed
NM heeft een passie voor polders. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met haar ‘roots’ in de Lopiker- en Krimpenerwaard. Op verschillende schaalniveaus wordt dan ook gewerkt aan het beleefbaar maken en houden van het polderlandschap, het benutten van dijken, gemalen, molens en ander watererfgoed. Een groot deel van de Nederlandse geschiedenis heeft immers met water te maken en het is onderdeel van onze identiteit. NM draagt graag een steentje bij aan de toekomst van dit typisch Hollandse erfgoed.

Groen erfgoed
Nederland telt ongeveer 1400 groene rijksmonumenten. Deze categorie binnen de erfgoedsector wordt gewaardeerd vanwege de historische groenaanleg en omvat niet alleen tuinen en parken. Ook begraafplaatsen, verdedigingswerken, plantsoenen en oude lanen of bossen op landgoederen en buitenplaatsen vallen hieronder. Maar niet alleen groene rijksmonumenten zijn waardevol. Ook groen erfgoed zonder deze status is van belang. Vanuit de moderne gedachte dat ‘alles erfgoed kan zijn’ (afhankelijk van welke waarde en betekenis de omgeving eraan geeft) onderzoekt NM de ontwikkelingen binnen de sector groen erfgoed.

Wie is NM

Nelleke Manschot

Wat doet NM

Diensten en projecten

Van object naar plek
De aandacht voor het individuele object of monument verschuift de laatste decennia steeds meer naar de omgeving van het object, ook wel het ‘ensemble’ genoemd. Hiermee verruimt de reikwijdte van het monumentenbegrip en is er een verbreding van het aandachtsveld. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat is hun onderlinge relatie? Als cross-over tussen de drie aandachtsgebieden onderzoekt NM ruimtelijke relaties tussen object en omgeving, erfgoed en landschap.